Misja

 

 

Naszą Misją Jest:

 • zapewnienie dzieciom serdecznej i profesjonalnej opieki oraz bezpieczeństwa, troska o ich zdrowie,
 • kształtowanie u dzieci wiary we własne możliwości, rozwijanie w nich optymizmu i poczucie własnej wartości,
 • rozbudzanie u dzieci ciekawości świata i ludzi, spostrzegawczości i wrażliwości na drugiego człowieka,
 • rozwijanie dziecięcej wyobraźni poprzez kontakt z różnymi środkami ekspresji twórczej: muzykę, plastykę, teatr,
 • kształtowanie wszechstronnych zdolności dzieci,
 • umożliwienie wyrównywania szans edukacyjnych przez fachową pomoc logopedy, psychologa,
 • przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole,
 • podejmowanie bliskiej współpracy z rodzicami i opiekunami dziecka, a przez to pogłębienie więzi emocjonalnej z bliskimi,
 • wzmocnienie autorytetu rodziców,
 • kształtowanie wrażliwości dzieci na otaczające je środowisko naturalne, podnoszenie świadomości ekologicznej,
 • tworzenie każdego dnia warunków do wszechstronnego rozwoju ruchowego w salach, na placu zabaw oraz w naturalnym środowisku,
 • przygotowanie dzieci do przezywania sukcesu, ale również do radzenia sobie z porażkami,
 • rozbudzenie zainteresowania otaczającym światem przyrodniczym, kulturowym i społecznym,
 • uczenie tolerancji, patriotyzmu, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka.